Tag: Symposium 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) เตรียมเปิดเวทีสัมมนา Symposuim 2019 เชิญกูรูด้านโลจิสติกส์ระดับโลกแลกเปลี่ยนความรู้ [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เตรียมจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ “Symposium 2019” ภายใต้แนวคิด “Transform and Collaborate towards Greater Success” เชิญกูรูด้านโลจิสติกส์จากองค์กรชั้นนำระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และทิศทางของโลจิสติกส์ ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)Symposium เป็นงานสัมมนาระดับนานาชาติที่จัดขึ้นภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG-LOGISTIX) อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านธุรกิจบริการโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวิทยากรผู้มีความรู้ ประสบการณ์...
- Advertorial -