Tag: ‘Smart’ Channel Strategy

กรุงศรีปรับรูปแบบสาขาตามกลยุทธ์ ‘Smart’ Channel Strategy เปิดตัว Smart Branch ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในยุคดิจิทัล [PR]

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยกลยุทธ์ช่องทางสาขา ‘Smart’ Channel Strategy ครอบคลุมทุกบริบทของการให้บริการ ‘Smart’ banking, Smart investment, Smart people และ Smart technology ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจโดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ปรับรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับขีดความสามารถพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยครบครัน...
- Advertorial -