Tag: SET Sustainability Awards  2018

SCG ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ด้วยรางวัลเกียรติยศ “SET Sustainability Awards 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 [PR]

 เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง และนายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนรับรางวัล “SET Sustainability Awards 2018” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจในตลาดทุนไทย รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการสร้างสมดุลและประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้า...

LPN คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน 3 ปีซ้อน ในงาน SET Sustainability Awards 2018 [PR]

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนายอภิชาติ เกษมกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน รับมอบรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เป็นปีที่ 3  ในงานประกาศผลรางวัลต้นแบบองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ SET Sustainability Awards 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่ครอบคลุมในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ...

ปตท.สผ. รับรางวัลบริษัทด้านความยั่งยืนดีเด่น และหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 [PR]

พงศธร ทวีสิน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประเภทดีเด่น (SET Sustainability Awards  2018 – Outstanding category) จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ซ้าย) ประธานกรรมการ...
- Advertorial -