Tag: SCG CPAC Construction Solution

ผ่ากลยุทธ์ “เอสซีจี” เดินเกมยกระดับกลุ่มธุรกิจซีเมนต์ ดันมาตรฐานวงการก่อสร้างไทยเติบโตยั่งยืน [PR]

ธุรกิจซีเมนต์และธุรกิจก่อสร้างมีความเชื่อมโยงกันในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) อย่างแยกไม่ออก และเป็นอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มีความสำคัญยิ่งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดไม่น้อย เช่น ขาดความเชี่ยวชาญ ขาดการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม ดังนั้น หากต้องการยกระดับธุรกิจก่อสร้างไทยให้เทียบเท่าระดับโลก จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่เข้มแข็งควบคู่กันไป “เอสซีจี” โดย ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และมาตรฐานการก่อสร้างไทย จึงพร้อมนำองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เพื่อตอบโจทย์การหนุนอีโคซิสเท็มทั่วไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนายชนะ ภูมี Vice President -...
- Advertorial -