Tag: Prema

พรีม่า ถือมั่นในเกณฑ์จริยธรรมมากว่า 30 ปี พร้อมขับเคลี่อนธรรมาภิบาลในระบบยา [PR]

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) เป็นสมาคมยาแห่งแรกในประเทศไทยที่มีเกณฑ์จริยธรรมเป็นแนวทางให้แก่เหล่าสมาชิก ได้จัดงานเสวนาในเรื่องธรรมาภิบาลในระบบยาในโอกาสที่สมาคมมีการใช้เกณฑ์จริยธรรมโดยสมัครใจมาร่วม 30 ปีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์และนักวิชาการอาวุโส พร้อมทั้งภาคเอกชนในแวดวงสาธารณสุขเข้าร่วมการเสวนา ทางพรีม่าจึงถือโอกาสนี้เป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการกำกับตนเอง เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ระบบยาของประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการปัจจุบันของหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษาโดยโอกาสพิเศษครั้งนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นผู้นำการเสวนาและแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงหลักธรรมาภิบาลว่าเป็นภารกิจสำคัญในระดับต้นๆ  สิ่งที่ท้าทายคือการนำเกณฑ์จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันท่านได้กล่าวว่าแบบอย่างของหลักธรรมาภิบาลที่ดีคือการใช้เกณฑ์จริยธรรมในการทำงานและการควบคุมกันเองในการดำเนินธุรกิจในช่วงเสวนา ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานคณะอนุกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล...
- Advertorial -