Tag: PRAC & PLAY

เยาวชนจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ปฏิทินเก่าสู่สื่อการเรียนการสอนสุดสร้างสรรค์ ในกิจกรรม PRAC & PLAY by Centre Point [PR]

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย ส่งผลให้เด็กๆ ไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร และถึงแม้ว่าหลายๆ โรงเรียนจะมีสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอแล้ว แต่หากอยู่ในสภาพทรุดโทรม ก็อาจทำให้เด็กนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มโรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ จึงได้จัดกิจกรรม PRAC & PLAY by Centre Point ขึ้น โดยการนำปฏิทินเก่ามาสร้างสรรค์เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กๆ ฝึกอ่านตัวอักษรและคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบภาพ 3 มิติ ที่มีความสวยงามน่าสนใจ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนเฉพาะทาง...
- Advertorial -