Tag: PE100

สร้างบ้านให้ “ปลา” แปลงขยะ คืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ เพิ่มรายได้ให้ชาวประมง

ปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยนับเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีมาตรการจากทางภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยาวแต่จำนวนการใช้พลาสติกกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สวนทางกับการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำเป็น ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกที่ขาดการบริหารจัดการอย่างถูกต้องตกลงสู่ท้องทะเล ในปีนี้ เอสซีจี ได้ร่วมกับภาครัฐและชุมชนประมงพื้นบ้าน จัดกิจกรรม “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที... จิตอาสาสร้างบ้านปลาเอสซีจี” ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ จ.ระยอง โดยกิจกรรมในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที ของเอสซีจี ซึ่งมุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด...
- Advertorial -