Tag: New York University

ไม่ใช่แค่สวัสดีวันจันทร์! ผลวิจัยเผย คนวัย 65+ คือ กลุ่มคนที่แชร์ Fake News มากที่สุดใน Facebook

จากการศึกษาของ New York University และ Princeton University พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะแชร์ข่าวปลอม (Fake News) มากกว่าคนในวัยหนุ่ม-สาว โดยมีปัจจัยเรื่องของระดับการศึกษา เพศ เชื้อชาติ และรายได้เป็นองค์ประกอบ อย่างไรก็ตาม เรื่องของ "อายุ" เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อพฤติกรรมดังกล่าวมากที่สุดงานวิจัยในครั้งนี้ส่วนหนึ่งต้องการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการชิงชัยกันของ Donald Trump และ Hillary Clinton...