Tag: Krungsri Animation

กรุงศรีทำสื่อแอนิเมชันย้ำ “ชีวิตวิถีใหม่ เรียนเล่นเป็นสุข” ตอบโจทย์การเรียนในห้องเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 [PR]

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เน้นย้ำความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เยาวชน เมื่อกลับสู่ระบบการเรียนในห้องเรียน ผ่านสื่อแอนิเมชันภายใต้โครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” ชุด เรื่องเงิน เรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19 ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) อาทิ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล...
- Advertorial -