Tag: Jeans Innovation Center

วิสัยทัศน์ Uniqlo เรื่องสิ่งแวดล้อม  ยีนส์ที่ใช้น้ำน้อยลง 99% ในกระบวนการผลิต – เสื้อผ้าจากขวดพลาสติก

เมื่อเดือนกรกฏาคม ที่ผ่านมา Uniqlo ประกาศจะเป็นแบรนด์ที่งดแจกถุงพลาสติกภายในร้าน แล้วเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษแทน นั่นเป็นกระบวนการปรับตัวที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายใหญ่เอาไว้ว่า จะต้องลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งให้ได้ 85% จากทุกสโตร์ ภายในปี 2020 ซึ่งเท่ากับช่วยลดขยะพลาสติกลงได้ถึง 7,800 ตันเลยทีเดียว (อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่)  ยังเป็นการกระตุ้นสังคมและภาคเอกชนบริษัทอื่นๆ ให้ตระหนักในเรื่องนี้แล้ว สิ่งหนึ่งที่ Uniqlo ทำมาตลอด ก็คือ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ "กระบวนการผลิต"...