Tag: ICDL Digital Challenge 2018

ทางออกแก้ปัญหากำลังคนยุคใหม่ 4.0 รัฐ-เอกชน-การศึกษา ต้องร่วมใจเร่งอัพสกิลคนดิจิทัล [PR]

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังมุ่งเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสื่อสาร จึงเกิดความร่วมมือของ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และ ภาคประชาชน ในการเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรจะสามารถทำให้การขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเร่งด่วน เกิดเป็นแนวคิดและที่มาในการจัดการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018เพื่อยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) สู่มาตรฐานสากล, ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงค้นหาตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศักยภาพในการแข่งขันเวทีระดับนานาชาติ โดยมี พลตำรวจเอก...
- Advertorial -