Tag: GSB Smart Homestay

ธ.ออมสิน ประกาศผลผู้ชนะ โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ โดย...

หลังจากเปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ให้มีมาตรฐาน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน นำไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมาธนาคารออมสินได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ จัดการศึกษาดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบ จัดทำประชาคมและลงมือพัฒนาชุมชนตามมาตรฐานโฮมสเตย์จนเสร็จสิ้นภารกิจการพัฒนาโฮมสเตย์ โดยมีดารานักแสดงที่มาร่วมเป็นบัดดี้ให้กับ 6 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่...

ธ.ออมสิน เดินหน้าสานต่อ “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”มุ่งพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยสู่สากล [PR]

หลังจากเปิดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 4 ภายใต้แนวคิด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างใกล้ชิด ได้เดินเครื่องนำทีมผู้บริหาร พร้อมเหล่าดาราบัดดี้ร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สมาชิกของทั้ง 6 ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบ แม้ประเทศไทยจะประสบกับภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนเป็นเหตุให้มีการชะลอการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องออกไป แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคต่อการดำเนินโครงการแต่อย่างใดโดยหลังจากที่มีการแถลงข่าวเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมลงพื้นที่ทำการประชาคมเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกของทั้ง 6...
- Advertorial -