Tag: Golden Jubilee Medical Center

เปิดตัว “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” อีกหนึ่งความภูมิใจที่ศิริราชมอบให้แผ่นดิน [PR]

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวเปิดตัว “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” เป็นส่วนหนึ่งขอศิริราช เพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลและเชื่อมต่อระบบสาธารณสุขพื้นที่ภาคใต้ตอนบน รวมถึงการเรียนการสอน และการฝึกอบรม  โอกาสนี้ชวนคนไทยสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกส่วนขยาย  (ระยะที่ 2) ด้วยภาพยนตร์ชุด “ต้นกล้าศิริราช” โดยมี ผศ. ร.อ.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนรักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลรศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และรศ.นพ.นริศกิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมแถลงข่าว...
- Advertorial -