Tag: Final Environmental Concerns

มาร์เก็ตบัซซ เผยโพลความคิดเห็น “คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหน?” ชี้คนไทย 87% มีแนวโน้มจะโหวตพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม [PR]

จากโพลสำรวจความคิดเห็นโดยมาร์เก็ตบัซซ เมื่อถามถึงประเด็นทางสังคมที่ประชาชนเป็นกังวล ปรากฏว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นปัญหาที่คนไทยโหวตให้เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศมากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น, การทุจริตคอรัปชั่น, การจราจรติดขัด, อาชญากรรม และเศรษฐกิจ โพลจาก มาร์เก็ตบัซซทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,000 คน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2562และเมื่อถามเกี่ยวกับปัญหาที่คนไทยมองว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด พบว่ามลภาวะทางอากาศ สูงถึง 55%, รถติด 40%...