Tag: Digital to Global

สสว. จับมือ 5 องค์กรชั้นนำ เปิดโครงการ SME Online ปีที่ 3 ชูแนวคิด Digital...

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.), สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดโครงการ SME ONLINE ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด Digital...
- Advertorial -