Tag: Department of Disease Control x Grab

กรมควบคุมโรค ผนึก แกร็บ ค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในผู้ขับขี่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ พร้อมเตรียมรับการเปิดเมือง [PR]

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ร่วมกับ แกร็บ ประเทศไทย จัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บ รวมถึงพาร์ทเนอร์ผู้จัดส่งอาหาร-พัสดุจำนวนกว่า 1,000 คน โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่13 (กทม.) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เตรียมพร้อมรับการเปิดเมืองเพื่อฟื้นเศรษฐกิจตามมาตรการผ่อนปรนการล็อคดาวน์ของรัฐบาลแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่13 (กทม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ...
- Advertorial -