Tag: D Land Group CARE(SS)

ถอดรหัสความสำเร็จ “ดี – แลนด์ กรุ๊ป” ชู “CARE(SS)” ก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม [PR]

การทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นกรอบปฏิบัติ อาทิ การส่งมอบเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พนักงานมีจิตสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลภายนอกเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น เป็นองค์กรที่โปร่งใสและได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ ตอนใต้ พระราม 2–สมุทรสาคร โซนภาคตะวันออก และโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก เป็น 1 ใน...