Tag: Customer-Centric Omnichannel

ก.ล.ต.อนุมัติไฟลิ่ง ‘เซ็นทรัล รีเทล’ เดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO เคาะราคา 40-48 บาทต่อหุ้น

บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ CRC ประกาศข่าวดีเตรียมต้อนรับปีใหม่ของทศวรรษใหม่ พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) และมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล ระบุในเอกสารไฟลิ่ง กำหนดช่วงราคาหุ้น IPO...
- Advertorial -