Tag: Bio-Diversity Network Alliance

สิงห์ เอสเตท ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิก Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA) ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [PR]

สิงห์ เอสเตท ประกาศเดินหน้าเข้าร่วมเป็นสมาชิก Bio-Diversity Network Alliance (B-DNA) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ดำเนินงานเพื่อขยายบทบาทของภาคเอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ผ่านการรณรงค์ให้องค์กรเห็นความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ และมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าร่วมเป็นสมาชิก B-DNA ในครั้งนี้ สอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบของสิงห์...
- Advertorial -