Tag: B.Grim Power

บี.กริม เพาเวอร์ รุก “โซลาร์ รูฟท็อป” และ “โซลาร์ ลอยน้ำ” ขยายตลาดในประเทศ – ต่างประเทศ...

จากนโยบาย ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดตามวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดได้ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมโครงการพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์ รูฟท็อป) โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยนํ้า (โซลาร์ ลอยน้ำ) ฯลฯ โดยตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า...

บี.กริม ผนึกกำลัง “ยูนิเวนเจอร์” มุ่งลงทุนธุรกิจพลังงานหลากหลายรูปแบบ ลุยขยายตลาดกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 500 เมกกะวัตต์ ใน 3 ปี...

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร์...

บี.กริม เพาเวอร์ ปรับโครงสร้างการบริหารรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน [PR]

เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) จึงได้พิจารณาปรับโครงสร้างการบริหาร และอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เพื่อส่งเสริมและรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคุณปรียนาถ สุนทรวาทะ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ (Vice Chairperson) และปรับเปลี่ยนบทบาทจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาเป็นกรรมการบริหาร บี.กริม เพาเวอร์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการธุรกิจต่างประเทศและมุ่งเน้นการขยายกิจการซึ่งมีเป้าหมายลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในต่างประเทศอีกกว่า...
- Advertorial -