Tag: Asian Hospital Management Awards

“พลิกมิติ สมิติเวช คว้ารางวัลโรงพยาบาล ที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ” [PR]

สมิติเวช ชูความเป็นเลิศในทุกมิติ คว้ารางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ จากเวที รางวัลระดับนานาชาติ Asian Hospital Management Awards (AHMA) เดินหน้าเป็นองค์กรแห่งคุณค่าด้วยแนวคิด “เราไม่อยากให้ใครป่วย” ใช้นวัตกรรมให้ผู้รับบริการ รู้เท่าทัน-สกัดกั้น-วางแผน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวมนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวว่า การได้รับรางวัล เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ (The Most Improved...