Tag: ASEAN Senior Defense Staff Working Group Meeting

ผลประชุม คณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนนัดแรก ประเทศสมาชิกขานรับ แนวคิดริเริ่ม “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ที่ไทยเสนอ [PR]

กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา นัดแรกของปี ๒๕๖๒ ทุกประเทศสมาชิกต่างขานรับแนวความคิดว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืน และแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาปลายปีนี้การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group: ADSOM WG) และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting–Plus Working Group:...
- Advertorial -