Tag: AIP

บลจ.ทหารไทย ติวผู้ฝากเงินรุ่นใหม่ แนะวิธี “ลงทุนอย่างไรให้รวย 10 ล้าน” [PR]

กูรูแนะวิธีการออมเงินและลงทุนที่ถูกต้อง สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือสร้างชีวิตครอบครัว ให้เริ่มเก็บออมและลงทุน โดยการ “เก็บออมและลงทุนอัตโนมัติ” เป็นประจำสม่ำเสมอ เพราะการรอให้มีเงินเหลือแล้วค่อยเก็บออมเป็นเรื่องที่ยากมาก ดร.สมจินต์  ศรไพศาล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด กล่าวในการสัมมนา เรื่อง “ลงทุนอย่างไรให้รวย 10 ล้าน” ซี่ง บลจ. ทหารไทย และ ทีเอ็มบี ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มฝากเงินและลงทุน...