Tag: ข่าวปลอม Fake News

“กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” เดินหน้า เสวนาระดมความคิดการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) พร้อมเปิดตัวภาคีเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ [PR]

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด “แสดงความร่วมมือในการรับมือกับข่าวปลอม Fake News” ร่วมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยเสวนาระดมความคิดในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) ดำเนินรายการโดย นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ มีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต, คุณตรี บุญเจือ,...
- Advertorial -