Tag: True plans to issue the fourth debenture

ทรู วางแผนออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 เสริมความแข็งแกร่งเทคคอมปานี เปิดทางเลือกหุ้นกู้ 4 ชุด ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.40-4.75% ต่อปี [PR]

 กลุ่มทรู พร้อมร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคคอมปานี เดินหน้าขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุค Next Normal เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี...
- Advertorial -