Tag: CREATIVE AI CAMP ปีที่ 2

ชมไอเดียเจ๋ง เยาวชนค่าย “CREATIVE AI CAMP by CP ALL” ปีที่ 2 ดึง...

นอกจากให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นแล้ว ค่าย CREATIVE AI CAMP ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “I AM AND AI FOR I AM” ซึ่งจัดขึ้นโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย และพันธมิตร ยังให้เด็กๆ...
- Advertorial -