Tag: โอกิลวี่ ประเทศไทย

โอกิลวี่ หนุนสมาคมโฆษณา ถ่ายทอดความรู้ ร่วมปั้นนักสื่อสารยุคดิจิทัล [PR]

โอกิลวี่ ประเทศไทย สนับสนุนโครงการจัดทำหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมส่งต่อความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดอย่างมืออาชีพ ภายใต้บริบทการผลิตโฆษณาที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบของโฆษณาที่ส่งผลต่อสังคม ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเสริมการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ เป็นการเสริมประสบการณ์และเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ โอกิลวี่ ประเทศไทย ได้จัดทำวีดิโอสั้น ในหัวข้อ “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” ครอบคลุม 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างฐานข้อมูลบุคลิกภาพ (Consumer...

โอกิลวี่หนุนสมาคมโฆษณา ถ่ายทอดความรู้ ร่วมปั้นนักสื่อสารยุคดิจิทัล [PR]

โอกิลวี่ ประเทศไทย  สนับสนุนโครงการจัดทำหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมส่งต่อความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดอย่างมืออาชีพ ภายใต้บริบทการผลิตโฆษณาที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบของโฆษณาที่ส่งผลต่อสังคม ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเสริมการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ เป็นการเสริมประสบการณ์และเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ โอกิลวี่ ประเทศไทย ได้จัดทำวีดิโอสั้น ในหัวข้อ “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” ครอบคลุม 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างฐานข้อมูลบุคลิกภาพ...
- Advertorial - ADFEST 2020