Tag: โว้กประเทศไทย

สมรภูมิ Online Content กลุ่มผู้หญิงเดือด “โว้ก ไทยแลนด์” รุกออนไลน์เต็มตัว !

จากผลสำรวจของ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT ที่ระบุว่า ตลาดความงามสำหรับหญิงไทยยังเฟื่อง  เม็ดเงินโฆษณาทางสื่อดิจิทัลที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีมูลค่าสูงถึง 9,883 ล้านบาท นับว่าโตขึ้นถึง 22% ภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กลุ่มคอสเมติก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม มีการเติบโตรวมกันในอัตราสูงถึง 17% ขึ้นเป็น...
- Advertorial -