Tag: โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

CRG - Brown Cafe

“เซ็นทรัล” เข้าถือหุ้นใหญ่ธุรกิจร้านชานมไข่มุก-ขนม “Brown Café” ต่อจิ๊กซอว์ Brand Portfolio Strategy

กลยุทธ์สำคัญของการเป็นผู้เล่นใน Food Chain Industry คือ ต้องมี “Brand Portfolio” ที่แข็งแกร่ง เพราะเป็นหัวใจที่ตอบโจทย์ “การเติบโตด้านผลประกอบการ” ขององค์กร ขณะเดียวกันเพิ่มโอกาส “เข้าถึงผู้บริโภค” หลากหลายกลุ่ม และเข้าไปอยู่ใน “ช่วงเวลาของการรับประทานอาหาร” ของผู้บริโภค ไม่ว่าจะมื้อหลัก หรือมื้อรอง“CRG” (Central Restaurants Group) ในกลุ่มเซ็นทรัล คือ หนึ่งใน Major Player ของธุรกิจร้านอาหารในไทย ซึ่งล่าสุด “โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)”...
- Advertorial -