Tag: โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

Microsoft สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หนึ่งในโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนไทยในยุค AI [PR]

  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเป็นกำลังสำคัญให้เยาวชนและคนไทยทุกคนพัฒนาองค์ความรู้ดิจิทัล ประกาศสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Library) ครั้งแรกในประเทศไทยกับการพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ ตอกย้ำพันธกิจสำคัญมุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคนไทยคุณภาพด้วยทักษะด้านดิจิทัล ตั้งเป้าส่งเสริมเยาวชนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ตั้งแต่การมอบพื้นฐานองค์ความรู้การเรียนเขียนโค้ดสำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศ ไปจนถึงการเขียนซอฟต์แวร์เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนวตกรในอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้สำเร็จ ทั้งนี้โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ คือ โครงการที่รวบรวมคลังหนังสือเข้ามาไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ www.nel.go.th ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาคลังองค์ความรู้ดิจิทัลและบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่ออำนวยความสะดวกทุกคนในการเข้าใช้งานและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อีบุ๊ค...
- Advertorial -
ADFEST 2020