Tag: แพลตฟอร์มดิจิทัล

3 ความเข้าใจผิดของนักโฆษณาเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล กับคำถามสำคัญทำโฆษณาอย่างไรให้คนดู? 

การทำ Digital Marketing  ได้ผ่านพ้นช่วง Early Stage ที่สื่อดิจิทัลเพิ่งเข้าถึงผู้คนได้จำกัดเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งการเติบโตและความพร้อมขององค์ประกอบอื่นๆ ที่ยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก ส่งผลให้การวัดประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัลขณะนั้น ให้ความสำคัญกับความสามารถในการเข้าถึง Audience หรือให้ความสำคัญกับการสร้าง Reach เป็นสำคัญแต่ในยุคปัจจุบันที่สื่อดิจิทัลสามารถเข้าถึงผู้ชมไม่ต่างจาก Mass Media จำนวน Internet User ในประเทศไทยก็เพิ่มสูงขึ้นตาม Penetration Rate ที่คนไทยมากกว่า...

ทำไม Micro-Influencer จึงสร้าง Social Engagement ได้ดีกว่าเซเลบฯ ที่มี Followers หลักล้าน

89% ของคนทั่วไปไม่เชื่อในสิ่งที่สินค้าหรือแบรนด์พูดถึงตัวเอง   ขณะที่ 92% ของคนทั่วไปมักจะเลือกเชื่อในสิ่งที่คนอื่นๆ พูดถึง Brand    ข้อมูลนี้สะท้อนถึง Trust ที่ผู้บริโภคมีต่อโฆษณาที่ลดลง ข้อมูลตต่างๆ จากฝั่งแบรนด์ที่มาถึงผู้บริโภค ผู้บริโภคจะแค่รับรู้ แต่ไม่ได้รับฟังหรือเชื่อถือ แต่ผลต่อการทำให้มีความเชื่อถือ หรือเกิด Action ในการซื้อ ผู้บริโภคกลับเลือกที่จะเชื่อหรือฟังจากคนที่รู้จัก คนใกล้ตัว โดยเฉพาะจากเพื่อน หรือแม้แต่คนอื่นทั่วๆ ไป เพราะมองว่าน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ออกมาจากฝั่งของแบรนด์โดยตรง ทำให้พลังของคนที่อยู่ใกล้ตัวผู้บริโภคจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ดีกว่าแต่จะมีวิธีทำอย่างไรให้คนทั่วไปมาพูดเรื่องของแบรนด์ให้คนอื่นๆ...