Tag: แต่งงาน

เจาะใจ “คนมิลเลนเนียล” ให้ความสำคัญกับ “งาน–การศึกษา” มากกว่า “แต่งงาน–มีลูก”

สำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau) เผยรายงานการสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐฯ ระบุว่าประชากร “กลุ่มมิลเลนเนียล” (Millennials) ให้คุณค่ากับเรื่องสังคม และเศรษฐกิจแตกต่างจากคน Generation ก่อนหน้านี้รายงานฉบับนี้ฉายภาพทัศนคติของชาวอเมริกันยุคดิจิทัล อายุ 18 – 34 ปี กับคนกลุ่มอายุเดียวกันในช่วงปี 1975 พบว่ามีความแตกต่างเกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หรือแม้แต่การสร้างชีวิตครอบครัวคนรุ่นใหม่ยุคนี้ เชื่อว่าการศึกษา งาน...
- Advertorial -