Tag: แกร็บ-เอ็นยูเอส เอไอ

แกร็บ ต่อยอด Big Data แชร์ข้อมูลจราจรท้ังภูมิภาค ยกระดับเมืองสำคัญในอาเซียนสู่ Smart City

ปัจจุบัน Data เข้ามามีบทบาทในแต่ละธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จนมีคำกล่าวว่า การมี Data อยู่ในมือจำนวนมาก ไม่ต่างกับการมีสมบัติล้ำค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาต่อยอดในมิติต่างๆ ก็เหมือนกับมีลายแทงที่จะทำให้มีทางไปพบสมบัติเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นที่สำคัญกว่านั้นคือ หากสามารถต่อยอดหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ เพื่อสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาในภาพรวม มากกว่าแค่การนำมาใช้เพื่อสร้างแต้มต่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตัวเองเท่านั้น ก็จะยิ่งทำให้คุณค่าของข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในมือทวีความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ทำหน้าที่ไม่ต่างจากการเป็น Data Lake หรือมหาสมุทรของคลังข้อมูล เพราะจำนวนข้อมูลมหาศาลที่ทำการเก็บรวบรวมไว้ เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มในรูปแบบ O2O...
- Advertorial -