Tag: เครื่องดื่มไม่อัดลม

เสริมสุข ทุ่ม 248 ล้านซื้อ “แรงเยอร์” เสริมพอร์ต [PR News]

 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสริมสุข ได้อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)  จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลัง “แรงเยอร์” และ “พาวเวอร์ พลัส” โดยเสริมสุขจะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วของแรงเยอร์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย...
- Advertorial -