Tag: เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เปิดแนวคิด Smart Terminal โดย AIS X สนามบินอู่ตะเภา ต้นแบบสนามบินอัจฉริยะ พร้อมรับ EEC

ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วน แม้แต่องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว อย่างท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ก็ไม่หยุดที่จะเสาะหาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ เข้ามาเสริมศักยภาพในการดำเนินงานให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นไป ในฐานะที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ได้ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของแผนการสนับสนุนเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้นโยบายThailand 4.0รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วย “สนามบินอัจฉริยะ”ธงหลัก คือ การยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการของท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้เดินทางมาใช้บริการจากทั่วโลก ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอาคาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นพลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภาฯ กล่าวว่า “การจะรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก...