Tag: เกษตรกร

กสอ. เปิด จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น ปั้น 10 ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมปัง รับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศ ส่งเสริมสู่การผลิตได้ ขายดี...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดโครงการ พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น เพื่อติวเข้มองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ดีพร้อมใน 3 ทักษะสำคัญ ประกอบด้วย ทักษะการเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่ง เพื่อการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีพร้อม ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องของผู้บริโภค และ ทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และพลังแห่งการสร้างสรรค์ด้านเกษตรกรรม เพื่อคัดเลือก 10 สุดยอดไอดอลเกษตรกรไทย เพื่อวางวิสัยทัศน์ในการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้...