Tag: ออมสิน

ออมสิน หนุนสตาร์ทอัพต่อเนื่องสร้าง “นักรบทางความคิดพันธุ์ใหม่” เปิดงาน GSB Smart SMEs Smart Startup 2018

ในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้การผลิตสินค้าและบริการมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกอปรกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการมุ่งเน้นที่จะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก โดยเฉพาะการส่งเสริมธุรกิจ SMEs และธุรกิจ Startupธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจ SMEs และธุรกิจ Startup  จึงเป็นศูนย์กลางทางด้านแหล่งเงินทุนที่ช่วยต่อยอดและผลักดันธุรกิจSME และ Startup ให้เติบโตอย่างมั่นคง และพยายามปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การเป็น“ผู้ประกอบการ...
- Advertorial -