Tag: อนุพงษ์ อัศวโภคิน

‘ความขลังของใบปริญญาที่เริ่มถดถอย’ เมื่อ ‘ทักษะ’ บัณฑิตจบใหม่ใช้ไม่ได้จริงหน้างาน ช่องว่างที่ต้องเติมด้วยการ Reskill

เรื่องของ “การพัฒนาคน” ​ถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นพื้นฐานของทุกๆ การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติ โดยเฉพาะในยุคแห่งการเผชิญกับปัจจัยที่จะเข้ามา Disruption ได้จากรอบด้าน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ารากฐานสำคัญในการพัฒนาคนก็คือ เรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนา Skill ต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก แต่เป็นที่น่าตกใจว่า มาตรฐานของระบบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ​ในประเทศ​ ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดต้องการ ​โดยเฉพาะทักษะที่ภาคแรงงานต้องการนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสอนอยู่ในระบบการศึกษาตามปกติ ทำให้กลายมา​เป็นภาระขององค์กรต่างๆ ในการเทรนเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในแบบที่แต่ละสายงานต้องการ ช่องว่างระหว่าง Theory และ Practical...
- Advertorial - ADFEST 2020