Tag: องค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน

SCG ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ด้วยรางวัลเกียรติยศ “SET Sustainability Awards 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 [PR]

 เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง และนายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนรับรางวัล “SET Sustainability Awards 2018” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจในตลาดทุนไทย รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการสร้างสมดุลและประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้า...
- Advertorial -