Tag: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และภาคี จัดอบรมเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ [PR]

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการส่งเสริมศาสนทายาทซึ่งคือ สามเณรผู้มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องด้วยความเชื่อมั่นว่าในอนาคตสามเณรนั้น จะเป็นพระภิกษุที่มีความมุ่งมั่นในงานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และธำรงไว้เพื่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป โดยโครงการนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ซึ่งในปี ๒๕๕๙ นี้ เป็นปีมหามงคล  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  จึงได้กำหนดให้โครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง”...
- Advertorial -