Tag: สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มฯ โวย เพิ่มภาษีแก้ไขปัญหาไม่ตรงประเด็น และสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน

ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ลงมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ” เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมานั้นสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยในฐานะองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มอัดลม และในฐานะสื่อกลางระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ มีความเห็นสอดคล้องกับประชาคมสาธารณสุขและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ตลอดจนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs: Non-Communicable Diseases) เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งต้องได้รับการดูแลแก้ไขโดยเร่งด่วน  อย่างไรก็ดี สมาคมฯ มีความกังวลว่ามติดังที่กล่าวข้างต้นอาจไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น อีกทั้ง จะสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน และประชาชน ...

สมาคมเครื่องดื่มไทยฯ โต้กลับเพิ่มภาษีเครื่องดื่มรสหวานยังไง คนก็อ้วนอยู่ดี !

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย (Thai Beverage Industry Association)ชี้การเก็บภาษีเครื่องดื่มรสหวานจากปริมาณน้ำตาล ไม่ใช่การแก้ปัญหาโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของประชาชนอย่างตรงจุด และยังอาจลดรายได้ภาษีของรัฐอีกด้วย พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพิจารณาข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ อย่างรอบด้าน พร้อมทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมนายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย กล่าวว่า “ตามที่ได้มีการเสนอข่าวทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดในการจัดเก็บภาษีสรรพามิตต่อเครื่องดื่มรสหวาน เพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วนและโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยเห็นว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นการเลือกปฏิบัติกับสินค้าเครื่องดื่มอย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากโรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สมดุล ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานจากการบริโภคมากกว่าที่ใช้ไปในแต่ละวัน...