Tag: สค.

สค. จัดสัมมนานานาชาติ “Trade Logistics Symposium 2019” ภายในงาน TILOG-LOGISTIX ดึงกูรูระดับโลกแนะวิธีเพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับโลกมาร่วมเจาะลึกสถานการณ์และทิศทางโลจิสติกส์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย ในงาน Trade Logistics Symposium 2019 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Transform and Collaborate towards Greater Successนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ...

สค. เสริมกลยุทธ์ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนเข้าร่วมประกวด ELMA 2019 ติดปีกสู่เวทีการค้าโลก [PR]

ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวนการแข่งขันที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรตื่นตัวและเร่งพัฒนาศักยภาพ สร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิส ติกส์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” เพื่อแนะแนวทางในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019...
- Advertorial -