Tag: วิถีโตโยต้า

TOYOTA สานต่อ “ธุรกิจชุมชนพัฒน์” เสริมเขี้ยวเล็บ OTOP ไทย สู่การทำธุรกิจแบบมืออาชีพ

 เป็นที่ยกย่องกันมาช้านานสำหรับภูมิปัญญาชาวบ้านของไทย ที่สามารถรังสรรค์วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า OTOP ที่เป็นการนำของดีแต่ละจังหวัดออกไปเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ หากแต่ธุรกิจชุมชนเหล่านี้กลับยังมีจุดอ่อนในเรื่องการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจน รวมถึงยังขาดองค์ความรู้ในด้านการผลิตอย่างมืออาชีพ จนทำให้บางชุมชนที่แม้จะมีสินค้าขายดี แต่เมื่อคำนวณต้นทุนแล้วกลับไม่ได้มีผลกำไรงอกงามอย่างที่คาดหวังไว้ ซึ่งหลายชุมชนแม้จะมองเห็นถึงปัญหานี้และพยายามแก้ไขลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นับเป็นหนึ่งในองค์กรที่มองเห็นถึงปัญหาของเหล่าผู้ประกอบการไทย จึงได้เริ่มระดมความคิดกันในภายองค์กรก่อนจะตกผลึกออกมาเป็นโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ในปี 2556 ด้วยการเข้าไปทำหน้าที่ให้องค์ความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจของโตโยต้าภายใต้กรอบความคิดของ “วิถีโตโยต้า” หรือ...
- Advertorial -