Tag: ลดถุงพลาสติก

ตัวเลข 1 เดือน ห้าง ร้านค้าปลีกไทย งดแจกถุงพลาสติกแล้ว 3,750 ล้านใบ

นับจากวันที่ 1 มกราคม 2563 หลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศให้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ภาคีเครือข่ายสมาชิก สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 90 แห่ง ที่มีช่องทางจำหน่ายมากกว่า 24,500 ช่องทาง เข้าร่วมโครงการ EVERYDAY SAY NO TO PLASTICS BAGS เลิกให้ถุงพลาสติกให้ลูกค้าอย่างถาวร โดยหวังให้ประชาชนผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก...