Tag: ยุทธศาสตร์ 5G

ผ่ายุทธศาสตร์ คิดอย่างผู้นำ AIS ปั้น 5G ให้เป็นเครือข่ายที่ดีที่สุด สำหรับคนไทย

ต้องยอมรับว่าการประมูลคลื่นความถี่ 700/1800/2600 MHz และ 26 GHz ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นที่จับตาของทั่วโลกอย่างเต็มตัว ในฐานะประเทศกลุ่มแรก ๆ ที่มีการอนุญาตให้นำคลื่นความถี่ทั้งย่าน Low-Mid-High Band มาให้บริการ 5G ได้อย่างเป็นทางการแต่นอกจากจะทำให้ไทยเป็นประเทศกลุ่มแรก ๆ ของโลกในการให้บริการ 5G...