Tag: มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา [PR]

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทยทางมูลนิธิฯ จึงเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 จำนวน 8 ทุน โดยจะให้การสนับสนุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ...

MAT เปิดรับสมัครทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย [PR]

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย ทางมูลนิธิฯ จึงเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 จำนวน 8 ทุน โดยจะให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ...