Tag: มูลนิธิชัยพัฒนา

“มูลนิธิชัยพัฒนา” ส่งมอบ “ห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย เอสซีจี ให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อปกป้องบุคลากรการแพทย์จากโควิด -19 [PR]

มูลนิธิชัยพัฒนา โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “นวัตกรรมห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อ” (Modular Screening & Swab Unit) ให้แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รพ. และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี...

“ไอคอนสยาม” ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา และองค์กรพันธมิตร ร่วมสืบสานน้อมศาสตร์พระราชาริเริ่มโครงการ “รักษ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมกันพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” [PR]

ไอคอนสยาม ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา และองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  เปิดโครงการ “รักษ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ร่วมกันพัฒนาและจัดการน้ำอย่างยั่งยืน”  โดยร่วมสืบสานน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย มุ่งเน้นการให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่ได้ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนตลอดไปนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า นโยบายของไอคอนสยาม มุ่งให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและอยู่คู่เคียงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมศักดิ์ศรีสืบไป  จึงได้ดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด...
- Advertorial -