Tag: มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป

ขยับก่อนได้เปรียบ ‘เอพี ไทยแลนด์’ จีบ Gen X วันนี้ อนาคตได้ใจกลุ่ม Young Old รับเทรนด์สังคมสูงวัย

   การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรในประเทศไทย ไม่ได้แตกต่างไปจากทิศทางของหลายๆ ประเทศ รวมทั้งภาพรวมทั่วโลกที่กำลังขยับเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย จากการขยายตัวของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อสังเกตหนึ่งที่เริ่มเด่นชัด เมื่อพบว่าตัวเลขในปี 2018 เป็นปีแรกที่จำนวนผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนมากกว่าจำนวนประชากรเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีลงมา จากที่ตัวเลขในปีก่อนๆ หน้านี้ สัดส่วนของประชากรไทยในวัยเด็กจะมีมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุมาโดยตลอด และเมื่อคำนึงถึงอัตราการเกิดที่เริ่มลดน้อยถอยลง ทำให้แนวโน้มช่องว่างหรือ Gap ระหว่างประชากรวัยเด็กกับกลุ่มผู้สูงอายุจะยิ่งห่างกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากมองย้อนกลับไปจะพบว่า ลักษณะที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้เป็นลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นก็ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์...
- Advertorial - ADFEST 2020