Tag: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

“ถิรไทย” มอบครุภัณฑ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ [PR]

นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ติดตั้งในห้องปฏิบัติการเรียนไฟฟ้าแรงสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น ครุภัณฑ์ที่มอบมีดังนี้ Testing Transformer 10 kVA 1 phase 100 kV, Sphere...
- Advertorial -