Tag: พีที

PT เตือนภัยวายร้าย “น้ำมัน” จะเติมทั้งที คุณภาพต้องดีเสมือนได้เติมจากโรงกลั่น

“สดใหม่เสมือนได้เติมจากโรงกลั่น” Key Message สำคัญที่ PT ได้นำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้รถคนไทย เพราะความแตกต่างในมาตรฐานการขนส่งน้ำมันจากรถกว่า 300 คันของ PT ที่พร้อมจะจัดส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการน้ำมันของ PT 1,150 แห่งทั่วไประเทศ โดยปริมาณการส่งก็จะสอดคล้องกับการใช้น้ำมันในแต่ละสถานี น้ำมันจึงไม่ค้างในถังใต้ดินเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบถังเก็บน้ำมันทุกวัน คอยควบคุมคุณภาพน้ำมันให้สดใหม่อยู่เสมอ หากระบบการขนส่งน้ำมันที่ไม่ได้มีการควบคุมการส่งและการใช้น้ำมัน ทำให้น้ำมันที่ยังไม่ได้ใช้ต้องถูกเก็บไว้ในถังใต้ดินเป็นระยะเวลานานมีโอกาสที่ความชื้นหรือมีตะกอน ซึ่งจะมีผลกับคุณภาพของน้ำมัน และเมื่อนำไปใช้กับเครื่องยนต์แล้ว ก็จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่สำหรับน้ำมันจาก...
- Advertorial -